Proč zdravotnictví potřebuje multimodální AI, aby mohli zdravotníci přijímat informovaná rozhodnutí

11 min read

V rychle se vyvíjejícím  prostředí umělé inteligence (AI) dominují systémy s jedním vstupem. Zdravotníci se však při přijímání zásadních rozhodnutí spoléhají na rozmanité spektrum vstupů – od záznamů pacientů po přímá pozorování. Multimodální AI by mohla být změnou paradigmatu, která uzavírá mezeru ve zdravotnictví, s obrovským potenciálem zlepšit rozhodovací procesy díky přístupu k datům z více dimenzí.

AI ve zdravotnictví

Umělá inteligence se stala nedílnou součástí zdravotnictví se schopností transformovat různé aspekty lékařské praxe a výzkumu. Algoritmy umělé inteligence mohou analyzovat komplexní lékařská data, jako jsou zobrazovací skeny a genetické informace, s pozoruhodnou rychlostí a přesností, což pomáhá diagnostikovat nemoci a plánovat léčbu.

Prediktivní modely využívající umělou inteligenci navíc zlepšují péči o pacienty tím, že předpovídají trendy onemocnění a výsledky pacientů.

Administrativní úkoly jsou navíc zjednodušeny automatizací což umožňuje zdravotnickým pracovníkům trávit více času interakcí s pacienty, přičemž AI potenciálně řeší globální nedostatek radiologů.

Umělá inteligence se účinně využívá v různých lékařských modalitách, rychle odhaluje nepravidelnosti v radiologických skenech, dešifruje složité biomedicínské signály pro včasnou detekci nemocí. Přizpůsobená léčba je možná díky analýze genetických dat. Kromě toho AI zlepšuje klinické rozhodování a prediktivní výsledky, například integrací generativní AI do elektronických zdravotních záznamů.

Ačkoli se AI primárně používá k analýze jednotlivých modalit dat, tento unimodální přístup AI má ve zdravotnictví několik omezení:

–  Neúplný pohled:  Unimodální systémy umělé inteligence nejsou schopny zvážit holistický pohled na stav pacienta. Například systém AI, který se zaměřuje pouze na lékařské snímky, může postrádat důležité informace v klinických poznámkách nebo genetických datech.

–  Omezení výkonu:  Spoléhání se pouze na jeden zdroj dat může vést k omezené diagnostické přesnosti, zejména ve složitých případech, které vyžadují vícerozměrný přístup.

–  Datová sila a nedostatečná integrace:  Unimodální systémy umělé inteligence lze vyvíjet nezávisle pro každý zdroj dat, což vede k potížím při integraci poznatků z různých zdrojů.

–  Omezená přizpůsobivost:  Unimodální systémy umělé inteligence jsou často navrženy tak, aby prováděly specifické úkoly na konkrétních typech dat. Jejich přizpůsobení novým úkolům nebo datovým typům může být náročné.

Co je multimodální AI?

Multimodální umělá inteligence označuje systémy umělé inteligence navržené ke zpracování a pochopení informací z více zdrojů dat nebo typů dat současně.

Tyto zdroje dat, nazývané také modality, mohou zahrnovat různé formy vstupu, jako je text, obrázky, zvuk, video, data senzorů a další. Multimodální umělá inteligence si klade za cíl umožnit strojům využívat kombinované poznatky a kontext těchto různých datových modalit k vytváření přesnějších a holističtějších předpovědí nebo rozhodnutí.

Na rozdíl od tradičních systémů umělé inteligence, které se často zaměřují na jeden typ vstupu dat, využívá multimodální umělá inteligence sílu různých modalit k úplnému pochopení situace nebo problému. Tento přístup odráží, jak lidé přirozeně zpracovávají informace tím, že při rozhodování berou v úvahu různé smyslové vstupy a kontextové podněty.

Multimodální AI ve zdravotnictví

Zdravotní péče je v zásadě multimodální díky různorodé a propojené povaze informací a dat v lékařské oblasti. Při poskytování zdravotní péče zdravotníci běžně dešifrují informace ze široké škály zdrojů, včetně lékařských snímků, klinických poznámek, laboratorních testů, elektronických zdravotních záznamů, genomiky a dalších.

Syntetizují informace z různých modalit, aby získali úplné pochopení stavu pacienta, což jim umožňuje provádět přesné diagnózy a účinné léčby. Mezi různé modality, které zdravotničtí pracovníci obvykle zvažují, patří:

 • Lékařské snímky:  Jedná se o rentgenové snímky, MRI skeny, CT skeny, ultrazvuky a další. Každý typ snímku poskytuje jedinečný pohled na různé aspekty anatomie a stavu pacienta.
 • Klinické poznámky:  Jedná se o písemné záznamy pacientovy anamnézy, symptomů a pokroku. Tyto poznámky jsou často vytvářeny v průběhu času různými poskytovateli zdravotní péče a musí být integrovány, aby poskytly holistický obraz.
 • Laboratorní testy:  Patří sem různé testy, jako jsou krevní testy, testy moči a genetické testy. Každý test poskytuje specifické datové body, které pomáhají diagnostikovat a monitorovat zdravotní stav.
 • Elektronické zdravotní záznamy (EHR):  Tyto digitální záznamy obsahují pacientovu anamnézu, diagnózy, léky, léčebné plány a další. EHR centralizují informace o pacientech pro snadný přístup, ale vyžadují pečlivou interpretaci pro získání relevantních informací.
 • Genomická data:  S pokroky v genetice nyní zdravotní péče zahrnuje analýzu genetické struktury pacienta, abychom pochopili jeho náchylnost k určitým chorobám a podle toho přizpůsobili plány léčby.
 • Zařízení pro monitorování pacienta:  Zařízení, jako jsou monitory srdečního tepu, krevního tlaku a nositelné fitness trackery, poskytují v reálném čase údaje o zdravotním stavu pacienta a přispívají k celkovému diagnostickému procesu.
 • Lékařská literatura:  Neustále se měnící vývoj lékařského výzkumu a literatury poskytuje zdravotníkům další informace, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování.

Jak multimodální AI překonává výzvy tradiční AI

Multimodální AI ve zdravotnictví může vyřešit problémy unimodální AI následujícími způsoby:

 • Holistická perspektiva:  Multimodální AI kombinuje informace z různých zdrojů a poskytuje holistický pohled na zdraví pacienta. Integrace dat z lékařských snímků, klinických poznámek, laboratorních výsledků, genomiky a dalších může poskytnout přesnější a úplnější obraz o stavu pacienta.
 • Vylepšené předpovědi:  Použitím dat z více zdrojů může multimodální AI zlepšit diagnostickou přesnost. Může identifikovat vzorce a korelace, které mohou být přehlédnuty analýzou každé modality samostatně, což vede k přesnějším a včasnějším diagnózám.
 • Integrované poznatky:  Multimodální umělá inteligence podporuje integraci dat tím, že kombinuje poznatky z různých modalit. To usnadňuje přístup zdravotnických pracovníků k jednotnému pohledu na informace o pacientech, podporuje spolupráci a informované rozhodování.
 • Adaptabilita a flexibilita:  Schopnost multimodální AI učit se z různých typů dat umožňuje AI přizpůsobit se novým problémům, zdrojům dat a lékařskému vývoji. Lze ji trénovat v různých kontextech a vyvíjet s měnícími se paradigmaty zdravotní péče.

Možnosti multimodální AI ve zdravotnictví

Kromě překonání problémů tradiční unimodální umělé inteligence nabízí multimodální umělá inteligence řadu dalších příležitostí pro zdravotní péči. Některé z nich jsou uvedeny níže.

 • Personalizovaná precizní zdravotní péče:  Integrací různých dat, jako je genomika, proteomika a metabolomika, spolu s elektronickými zdravotními záznamy a zobrazováním, můžeme umožnit přizpůsobené přístupy k účinné prevenci, diagnostice a léčbě zdravotních problémů.
 • Digitální testy:  Sloučení dat nositelných senzorů s klinickými informacemi může změnit lékařský výzkum zlepšením zapojení a prediktivních vhledů, jak dokládá pandemie COVID-19.
 • Vzdálené monitorování pacientů:  Pokroky v biosenzorech, nepřetržitém sledování a analýze umožňují domácí nastavení v nemocnici, snižují náklady, snižují potřebu zdravotnického personálu a poskytují lepší emocionální podporu.
 • Pandemický dohled a detekce ohniska:  COVID-19 prokázal potřebu robustního dohledu nad infekčními chorobami. Země používají různé údaje, jako jsou vzorce migrace, používání mobilních zařízení a údaje o poskytování zdravotní péče, aby předpovídaly ohniska a sledovaly případy.
 • Digitální dvojčata:  Digitální dvojče má svůj původ v technologii a má potenciál nahradit tradiční klinické studie předpovídáním účinku terapie na pacienty. Tyto modely, které jsou zakořeněny ve složitých systémech, umožňují rychlé testování strategií. Digitální dvojčata se prosazují v objevování léků ve zdravotnictví, zejména v onkologii a zdraví srdce. Spolupráce, jako je Swedish Digital Twin Consortium, kladou důraz na meziodvětvová partnerství. Modely umělé inteligence, které se učí z různých dat, poskytují předpovědi v reálném čase ve zdravotnictví.

Výzvy multimodální umělé inteligence ve zdravotnictví

Navzdory mnoha výhodám a příležitostem není implementace multimodální umělé inteligence ve zdravotnictví bez problémů. Některé z klíčových výzev jsou

 • Dostupnost dat:  Multimodální modely umělé inteligence vyžadují rozsáhlé a rozmanité soubory dat pro jejich trénování a ověřování. Omezená dostupnost těchto datových souborů představuje významnou překážku pro multimodální AI ve zdravotnictví.
 • Integrace a kvalita dat:  Integrace dat z různých zdrojů při zachování vysoké kvality dat může být složitá. Nepřesnosti nebo nekonzistence v datech z různých modalit mohou bránit výkonu modelů AI.
 • Soukromí a zabezpečení dat:  Kombinace dat z více zdrojů vyvolává obavy o soukromí pacientů a bezpečnost dat. Dodržování předpisů, jako je HIPAA, při sdílení a analýze dat je zásadní.
 • Složitost a interpretovatelnost modelů:  Multimodální modely umělé inteligence mohou být složité, což ztěžuje interpretaci jejich rozhodovacích procesů. Transparentní a vysvětlitelné modely jsou nezbytné pro získání důvěry zdravotníků.
 • Odbornost v oblasti:  Vývoj efektivních multimodálních systémů umělé inteligence vyžaduje důkladnou znalost technik umělé inteligence a znalosti lékařské oblasti. Spolupráce mezi odborníky na umělou inteligenci a zdravotníky je nezbytná.
 • Etická hlediska:  Etické důsledky umělé inteligence ve zdravotnictví, včetně spravedlivosti, odpovědnosti a předpojatosti, se stávají složitějšími při práci s více zdroji dat.

Závěr

Při rozhodování o zdravotní péči je zásadní integrace různých zdrojů informací, ale současné systémy umělé inteligence se často zaměřují na jednotlivé typy dat. Multimodální AI, která integruje různé datové modality, jako jsou obrázky, text a čísla, má potenciál způsobit revoluci ve zdravotnictví. Zlepšuje diagnostickou přesnost, podporuje spolupráci a přizpůsobuje se novým výzvám.

Multimodální umělá inteligence nabízí příležitosti, jako je personalizovaná precizní zdravotní péče, digitální testy a pandemický dohled, ale také čelí výzvám, jako je dostupnost dat, integrace, obavy o soukromí, složitost modelu a potřeba odborných znalostí domény. Integrace multimodální umělé inteligence může zlepšit péči o pacienty, výzkumné a prediktivní schopnosti a přetvořit prostředí zdravotní péče.

Mohlo by vás zajímat:

Roman

Napsat komentář